votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84765069xxx 7 Giờ 10 Phút 39 Giây 2021-12-01
2 84792074xxx 3 Giờ 41 Phút 43 Giây 2021-12-01
3 84706381xxx 3 Giờ 6 Phút 41 Giây 2021-12-01
4 84896220xxx 0 Giờ 0 Phút 27 Giây 2021-12-01

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84765069xxx 358 Giờ 0 Phút 17 Giây 2021-10-06 18:20:07
2 84792074xxx 203 Giờ 14 Phút 32 Giây 2021-10-06 11:43:37
3 84706381xxx 192 Giờ 57 Phút 49 Giây 2021-10-13 21:49:02
4 84702866xxx 9 Giờ 46 Phút 0 Giây 2021-10-06 11:45:07
5 84896220xxx 6 Giờ 20 Phút 12 Giây 2021-10-07 08:05:27
6 84774253xxx 2 Giờ 35 Phút 58 Giây 2021-10-06 18:20:31
7 84866408xxx 2 Giờ 21 Phút 15 Giây 2021-10-08 20:37:54
8 84774944xxx 1 Giờ 35 Phút 51 Giây 2021-10-12 08:12:17
9 84799216xxx 1 Giờ 24 Phút 26 Giây 2021-11-19 18:03:42
10 84904714xxx 0 Giờ 39 Phút 48 Giây 2021-11-18 11:38:23
11 84937781xxx 0 Giờ 30 Phút 45 Giây 2021-10-14 12:54:39
12 84793911xxx 0 Giờ 27 Phút 50 Giây 2021-10-18 18:22:36
13 84935981xxx 0 Giờ 27 Phút 8 Giây 2021-10-09 09:30:22
14 84902017xxx 0 Giờ 11 Phút 50 Giây 2021-10-08 09:25:42
15 84902830xxx 0 Giờ 8 Phút 20 Giây 2021-10-11 20:42:26
16 84706838xxx 0 Giờ 7 Phút 19 Giây 2021-11-25 12:50:21
17 84778510xxx 0 Giờ 6 Phút 56 Giây 2021-11-11 10:52:18
18 84797158xxx 0 Giờ 5 Phút 57 Giây 2021-10-07 09:08:58
19 84898995xxx 0 Giờ 2 Phút 54 Giây 2021-10-29 20:56:10
20 84708184xxx 0 Giờ 2 Phút 23 Giây 2021-10-12 17:18:18
21 84794778xxx 0 Giờ 2 Phút 16 Giây 2021-10-08 08:41:28
22 84769697xxx 0 Giờ 1 Phút 34 Giây 2021-10-13 19:27:46
23 84907221xxx 0 Giờ 0 Phút 29 Giây 2021-10-15 09:20:03
24 84797570xxx 0 Giờ 0 Phút 28 Giây 2021-11-23 21:19:24
25 84793923xxx 0 Giờ 0 Phút 0 Giây 2021-11-30 10:58:25