votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84705646xxx 5 Giờ 46 Phút 29 Giây 2022-09-26
2 84934351xxx 2 Giờ 35 Phút 1 Giây 2022-09-26
3 84706381xxx 2 Giờ 20 Phút 26 Giây 2022-09-26
4 84782824xxx 1 Giờ 50 Phút 13 Giây 2022-09-26
5 84765069xxx 1 Giờ 7 Phút 28 Giây 2022-09-26
6 84792074xxx 0 Giờ 16 Phút 4 Giây 2022-09-26

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84934351xxx 292 Giờ 20 Phút 48 Giây 2022-07-04 09:15:20
2 84765069xxx 114 Giờ 28 Phút 3 Giây 2022-07-04 13:12:31
3 84706381xxx 107 Giờ 8 Phút 15 Giây 2022-07-04 11:45:33
4 84792074xxx 76 Giờ 38 Phút 38 Giây 2022-07-04 09:15:26
5 84782824xxx 33 Giờ 45 Phút 42 Giây 2022-08-22 17:28:56
6 84903603xxx 9 Giờ 52 Phút 23 Giây 2022-08-31 09:27:08
7 84934853xxx 9 Giờ 39 Phút 36 Giây 2022-09-14 09:33:40
8 84935438xxx 9 Giờ 11 Phút 4 Giây 2022-09-08 10:02:54
9 84931813xxx 8 Giờ 23 Phút 51 Giây 2022-09-16 09:31:51
10 84931636xxx 8 Giờ 18 Phút 17 Giây 2022-08-27 10:27:00
11 84706931xxx 8 Giờ 13 Phút 9 Giây 2022-09-03 08:56:07
12 84774779xxx 8 Giờ 3 Phút 16 Giây 2022-08-28 08:39:21
13 84765592xxx 8 Giờ 2 Phút 55 Giây 2022-08-15 09:50:28
14 84935620xxx 7 Giờ 51 Phút 28 Giây 2022-09-10 10:14:10
15 84935028xxx 7 Giờ 35 Phút 25 Giây 2022-09-13 10:44:30
16 84902352xxx 7 Giờ 34 Phút 47 Giây 2022-08-24 08:51:46
17 84898271xxx 7 Giờ 33 Phút 37 Giây 2022-09-04 10:40:05
18 84764925xxx 7 Giờ 19 Phút 12 Giây 2022-08-16 09:37:15
19 84933497xxx 7 Giờ 9 Phút 21 Giây 2022-08-25 09:32:28
20 84765002xxx 7 Giờ 2 Phút 35 Giây 2022-08-18 09:57:46
21 84907867xxx 6 Giờ 56 Phút 46 Giây 2022-09-02 09:23:45
22 84934458xxx 6 Giờ 55 Phút 33 Giây 2022-09-05 10:45:33
23 84934937xxx 6 Giờ 53 Phút 17 Giây 2022-09-11 09:55:16
24 84797828xxx 6 Giờ 52 Phút 17 Giây 2022-09-07 09:58:18
25 84904934xxx 6 Giờ 48 Phút 14 Giây 2022-09-25 11:33:01