votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84763488xxx 4 Giờ 49 Phút 54 Giây 2020-07-05
2 84774253xxx 2 Giờ 15 Phút 32 Giây 2020-07-05
3 84705900xxx 1 Giờ 28 Phút 53 Giây 2020-07-05
4 84903460xxx 1 Giờ 16 Phút 0 Giây 2020-07-05
5 84765069xxx 1 Giờ 0 Phút 20 Giây 2020-07-05
6 84786743xxx 0 Giờ 43 Phút 45 Giây 2020-07-05
7 84908465xxx 0 Giờ 41 Phút 40 Giây 2020-07-05
8 84702922xxx 0 Giờ 30 Phút 12 Giây 2020-07-05
9 84906233xxx 0 Giờ 26 Phút 24 Giây 2020-07-05
10 84706381xxx 0 Giờ 20 Phút 35 Giây 2020-07-05

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84705900xxx 184 Giờ 50 Phút 43 Giây 2020-04-15 20:31:58
2 84765069xxx 105 Giờ 27 Phút 3 Giây 2020-04-11 08:07:01
3 84792074xxx 55 Giờ 20 Phút 34 Giây 2020-04-11 11:35:48
4 84706381xxx 42 Giờ 14 Phút 42 Giây 2020-04-11 11:35:41
5 84763488xxx 34 Giờ 56 Phút 6 Giây 2020-05-19 11:38:23
6 84906233xxx 31 Giờ 31 Phút 34 Giây 2020-04-11 08:39:44
7 84935738xxx 26 Giờ 32 Phút 15 Giây 2020-05-28 17:03:24
8 84763172xxx 24 Giờ 56 Phút 55 Giây 2020-06-10 19:42:43
9 84774253xxx 17 Giờ 46 Phút 55 Giây 2020-04-12 15:56:24
10 84935470xxx 17 Giờ 11 Phút 44 Giây 2020-04-11 11:33:39
11 84779572xxx 16 Giờ 30 Phút 35 Giây 2020-04-11 08:00:51
12 84705497xxx 15 Giờ 37 Phút 45 Giây 2020-06-20 13:53:18
13 84935479xxx 15 Giờ 31 Phút 18 Giây 2020-04-11 10:17:39
14 84935006xxx 15 Giờ 8 Phút 44 Giây 2020-04-11 09:50:34
15 84775558xxx 15 Giờ 3 Phút 11 Giây 2020-04-11 09:22:44
16 84934916xxx 14 Giờ 49 Phút 7 Giây 2020-04-11 13:12:02
17 84935361xxx 14 Giờ 30 Phút 42 Giây 2020-04-11 08:10:51
18 84795536xxx 14 Giờ 28 Phút 51 Giây 2020-04-11 12:02:33
19 84776279xxx 12 Giờ 56 Phút 47 Giây 2020-06-16 20:19:08
20 84775489xxx 12 Giờ 38 Phút 25 Giây 2020-04-11 10:38:37
21 84777535xxx 12 Giờ 32 Phút 38 Giây 2020-04-11 14:45:55
22 84935040xxx 11 Giờ 44 Phút 27 Giây 2020-04-11 08:02:39
23 84786743xxx 11 Giờ 5 Phút 34 Giây 2020-04-16 12:55:47
24 84779512xxx 10 Giờ 40 Phút 1 Giây 2020-04-11 18:33:13
25 84935238xxx 10 Giờ 24 Phút 19 Giây 2020-04-11 15:36:00