LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 23/07/2019

1 84935447xxx 4 Giờ 52 Phút 35 Giây
2 84901909xxx 3 Giờ 41 Phút 0 Giây
3 84935238xxx 2 Giờ 22 Phút 55 Giây
4 84779572xxx 1 Giờ 54 Phút 35 Giây
5 84903695xxx 0 Giờ 45 Phút 22 Giây
6 84706381xxx 0 Giờ 8 Phút 59 Giây
7 84776450xxx 0 Giờ 7 Phút 13 Giây
8 84792074xxx 0 Giờ 4 Phút 46 Giây
9 84795351xxx 0 Giờ 3 Phút 0 Giây
10 84904580xxx 0 Giờ 3 Phút 0 Giây