LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 26/09/2022

1 84705646xxx 5 Giờ 46 Phút 29 Giây
2 84934351xxx 2 Giờ 35 Phút 1 Giây
3 84706381xxx 2 Giờ 20 Phút 26 Giây
4 84782824xxx 1 Giờ 50 Phút 13 Giây
5 84765069xxx 1 Giờ 7 Phút 28 Giây
6 84792074xxx 0 Giờ 16 Phút 4 Giây